هامبورگ | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد هامبورگ

کد تلفن در هامبورگ

    پيش‌شماره كشور: +49

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
40 هامبورگ هامبورگآلمان 1,7 میلیون وقت مرکز اروپا 20:53 چهارشنبه UTC+02
4105 هامبورگ هامبورگآلمان 1,7 میلیون وقت مرکز اروپا 20:53 چهارشنبه UTC+02
4721 هامبورگ هامبورگآلمان 1,7 میلیون وقت مرکز اروپا 20:53 چهارشنبه UTC+02
صفحه 1


شهرهای نزدیک

نام شهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرکد تلفنکد پستی
Eppendorfهامبورگآلمان 23021 3729322529، 20249، 20251
Hornهامبورگآلمان676622111، 22113، 22119
Neustadtهامبورگآلمان 11856 36077
Wilhelmsburgهامبورگآلمان 49132 39607، 3977821073، 21107، 21077، 21109، بیشتر