کد تلفن اطلاعات در مورد کالیفرنیا


شهرهای ‎کالیفرنیا

گلندیل (کالیفرنیا) کد تلفن
کرمان (کالیفرنیا) کد تلفن
کوپرتینو، کالیفرنیا کد تلفن
چولا ویستا، کالیفرنیا کد تلفن
پاسادینا، کالیفرنیا کد تلفن
پالم اسپرینگز کد تلفن
پالو آلتو کد تلفن
والهو، کالیفرنیا کد تلفن
هانتینگتون بیچ کد تلفن
هیوارد (کالیفرنیا) کد تلفن
نیوپورت بیچ، کالیفرنیا کد تلفن
مارتینز، کالیفرنیا کد تلفن
مانتین ویو کد تلفن
ملیبو، کالیفرنیا کد تلفن
منلو پارک، کالیفرنیا کد تلفن
مکا، کالیفرنیا کد تلفن
میلپیتاس کد تلفن
لانگ بیچ کد تلفن
لاگونا بیچ، کالیفرنیا کد تلفن
لس‌آنجلس کد تلفن
لوس آلتوس کد تلفن
فرزنو کد تلفن
فریمانت، کالیفرنیا کد تلفن
سانتا آنا، کالیفرنیا کد تلفن
سانتا روزا، کالیفرنیا کد تلفن
سانتا ماریا کد تلفن
سان‌خوزه٬ کالیفرنیا کد تلفن
سان‌فرانسیسکو کد تلفن
ساکرامنتو کد تلفن
سن برناردینو، کالیفرنیا کد تلفن
سن دیگو کد تلفن
سنتا باربارا، کالیفرنیا کد تلفن
سنتا مونیکا، کالیفرنیا کد تلفن
سیل بیچ کد تلفن
ردوود سیتی، کالیفرنیا کد تلفن
ریورساید کد تلفن
تاوزند اوکس کد تلفن
بربنک، کالیفرنیا کد تلفن
برکلی، کالیفرنیا کد تلفن
بنیسیا، کالیفرنیا کد تلفن
بورلی هیلز کد تلفن
بیکرزفیلد، کالیفرنیا کد تلفن
ارواین، کالیفرنیا کد تلفن
استاکتون کد تلفن
اوهای کد تلفن
آناهایم کد تلفن
آگورا هیلز کد تلفن

شهرهای دیگر ‎کالیفرنیا

Z Y W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

کد تلفن در کالیفرنیا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
209 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
213لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
310لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
323لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
408سان‌خوزه٬ کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 945942 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
415سان‌فرانسیسکو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 805235 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
424لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
510Oakland کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 390724 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
530 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
559فرزنو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 494665 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
562لانگ بیچ کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 462257 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
619سن دیگو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 1,3 میلیون وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
626پاسادینا، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 137122 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
650سان‌فرانسیسکو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 805235 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
661بیکرزفیلد، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 347483 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
702لاس‌وگاسنواداایالات متحدهٔ امریکا 583756 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
707 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
714آناهایم کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 336265 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
760Oceanside کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 167086 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
775رینو، نوادانواداایالات متحدهٔ امریکا 225221 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
805 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
818 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
831Salinas کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 150441 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
858سن دیگو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 1,3 میلیون وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
909سن برناردینو، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 209924 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
916ساکرامنتو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 466488 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
925Concord کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 122067 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
949 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
951ریورساید کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 303871 وقت غرب امریکا 22:52 دوشنبه UTC-07
صفحه 1