ایتالیا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ایتالیاکد تلفن در ایتالیا

    پيش‌شماره كشور: +39

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
10جنوالیگوریا ایتالیا 601951 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
11تورینپیمونت ایتالیا 865263 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
121Pineroloپیمونت ایتالیا 34360 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
122Susaپیمونت ایتالیا 6577 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
123Lanzo Torineseپیمونت ایتالیا 5141 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
124Rivarolo Canaveseپیمونت ایتالیا 11976 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
125Ivreaپیمونت ایتالیا 23536 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
131آلساندریاپیمونت ایتالیا 85438 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
141آستهپیمونت ایتالیا 71276 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
142Casale Monferratoپیمونت ایتالیا 35244 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
143Novi Ligureپیمونت ایتالیا 27223 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
144Acqui Termeپیمونت ایتالیا 19184 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
15Biellaپیمونت ایتالیا 45740 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
161Vercelliپیمونت ایتالیا 46967 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
163Borgosesiaپیمونت ایتالیا 13926 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
165ائوستاواله دائوستا ایتالیا 34062 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
166Saint-Vincentواله دائوستا ایتالیا 4687 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
171کونیوپیمونت ایتالیا 52334 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
172Saviglianoپیمونت ایتالیا 19884 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
173Albaپیمونت ایتالیا 29910 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
174Mondoviپیمونت ایتالیا 21880 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
175Saluzzoپیمونت ایتالیا 15647 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
182Albengaلیگوریا ایتالیا 22690 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
183Imperiaلیگوریا ایتالیا 39458 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
184سانرمولیگوریا ایتالیا 50608 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
185Rapalloلیگوریا ایتالیا 29159 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
187لا اسپتزیالیگوریا ایتالیا 91391 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
19ساونالیگوریا ایتالیا 62167 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
2میلانلمباردی ایتالیا 1,3 میلیون وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
30برشالمباردی ایتالیا 187567 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
31کومولمباردی ایتالیا 78680 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
313 Rete Ferroviara Italiana موبايل ایتالیا وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
32 Wind موبايل ایتالیا وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
321نوواراپیمونت ایتالیا 100910 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
322Aronaپیمونت ایتالیا 14310 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
323Bavenoپیمونت ایتالیا 4554 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
324Domodossolaپیمونت ایتالیا 18466 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
33 TIM موبايل ایتالیا وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
331بوستو آرسیتسیولمباردی ایتالیا 75916 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
332ورزهلمباردی ایتالیا 80511 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
34 Vodafone Italy موبايل ایتالیا وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
341لکولمباردی ایتالیا 46723 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
342Sondrioلمباردی ایتالیا 21642 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
343Chiavennaلمباردی ایتالیا 7239 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
344Menaggioلمباردی ایتالیا 3121 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
345San Pellegrino Termeلمباردی ایتالیا 4980 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
346Clusoneلمباردی ایتالیا 8259 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
35برگامولمباردی ایتالیا 113143 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
36 TIM موبايل ایتالیا وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
362Seregnoلمباردی ایتالیا 39206 وقت مرکز اروپا 16:59 یکشنبه UTC+02
صفحه 1بعدی