عراق | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد عراق


کد تلفن در عراق

    پيش‌شماره كشور: +964

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1بغداداستان بغداد عراق 5,7 میلیون وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
21تکریتاستان صلاح‌الدین عراق 42477 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
23Al Kutاستان واسط عراق 315162 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
24رمادیاستان انبار عراق 274539 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
25بعقوبهاستان دیاله عراق 152550 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
30حلهاستان بابل عراق 289709 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
32کربلااستان کربلا عراق 434450 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
33نجفاستان نجف عراق 482576 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
36Al Basrat al Qadimahاستان بصره عراق 2,0 میلیون وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
37سماوهاستان مثنی عراق 152890 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
40بصرهاستان بصره عراق 2,6 میلیون وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
42ناصریهاستان ذی‌قار عراق 400249 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
43عمارهاستان میسان عراق 323302 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
50کرکوکاستان کرکوک عراق 601433 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
53سلیمانیه (شهر)استان سلیمانیه عراق 723170 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
60موصلاستان نینوا عراق 1,7 میلیون وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
62دهوکاستان دهوک عراق وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
66اربیلاستان اربیل عراق 932800 وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
73 Korek Telecom موبايل عراق وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
74 Itisaluna موبايل عراق وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
75 Korek Telecom موبايل عراق وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
76 Mobitel موبايل عراق وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
77 AsiaCell موبايل عراق وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
78 Zain Iraq موبايل عراق وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
79 Zain Iraq موبايل عراق وقت عربستان 5:27 دوشنبه UTC+03
صفحه 1