آلمان | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد آلمانکد تلفن در آلمان

    پيش‌شماره كشور: +49

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
151T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
152Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
1521Lycamobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
155E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
157E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
1570ViStreamموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
1575Ring Mobilfunkموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
159o2 Germanyموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
160T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
162Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
163E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
164Pagersموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
168Pagersموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
169Pagersموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
170T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
171T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
172Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
173Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
174Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
175T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
176o2 Germanyموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
177E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
178E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
179o2 Germanyموبايلآلمانوقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
201اسننوردراین-وستفالنآلمان593085وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
202ووپرتالنوردراین-وستفالنآلمان360797وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
203دوسلدورفنوردراین-وستفالنآلمان573057وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2041بتتروپنوردراین-وستفالنآلمان119909وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2043گلادبکنوردراین-وستفالنآلمان76940وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2045بتتروپنوردراین-وستفالنآلمان119909وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2051فلبرتنوردراین-وستفالنآلمان87669وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2052فلبرتنوردراین-وستفالنآلمان87669وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2053فلبرتنوردراین-وستفالنآلمان87669وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2054اسننوردراین-وستفالنآلمان593085وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2056فلبرتنوردراین-وستفالنآلمان87669وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2058ووپرتالنوردراین-وستفالنآلمان360797وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2064دینزلاکننوردراین-وستفالنآلمان70573وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2065دویسبورگنوردراین-وستفالنآلمان504358وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2066دویسبورگنوردراین-وستفالنآلمان504358وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
208مولهایم آن در رورنوردراین-وستفالنآلمان171000وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
209گلزنکیرشننوردراین-وستفالنآلمان270028وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2102راتینگننوردراین-وستفالنآلمان91606وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2103زولینگننوردراین-وستفالنآلمان164359وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2104ارکراتنوردراین-وستفالنآلمان47815وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
211دوسلدورفنوردراین-وستفالنآلمان573057وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
212ووپرتالنوردراین-وستفالنآلمان360797وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2129Haanنوردراین-وستفالنآلمان29431وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2131نویس (شهر)نوردراین-وستفالنآلمان152457وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2132میربوشنوردراین-وستفالنآلمان54826وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
2133دورماگننوردراین-وستفالنآلمان63582وقت مرکز اروپا6:11 دوشنبهUTC+02
صفحه 1بعدی