کد تلفن اطلاعات در مورد ارمنستانکد تلفن در ارمنستان

    پيش‌شماره كشور: +374

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
10ایروانایروانارمنستان1.1 میلیونوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
222گغاشناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22290مایاکوفسکی، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان1727وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22291بالاهوویتاستان کوتایکارمنستان2982وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22293آراموس، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان3214وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22294آرزنیاستان کوتایکارمنستان2244وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22296پتغنیاستان کوتایکارمنستان1231وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22297گغاشناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22299کوتایک (روستا)استان کوتایکارمنستان1510وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
223تساغکادزوراستان کوتایکارمنستان1407وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22391لرنانیستاستان کوتایکارمنستان2511وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22393مغرادزوراستان کوتایکارمنستان2659وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22394ارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22397سولاک، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان2295وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22398بجنیاستان کوتایکارمنستان2771وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
224نور هاچناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22452زوونیاستان آراگاتسوتنارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22453پروشیاناستان کوتایکارمنستان4333وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22454آرگل، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان2528وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
226چارنتساواناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22672آرزاکاناستان کوتایکارمنستان2660وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
22675آلاپارساستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
231Jrarratاستان آرماویرارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
23190ارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
23191ارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
23195Norakertاستان آراگاتسوتنارمنستان2485وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
23198Jrarratاستان آرماویرارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
23199Khoronk’استان آرماویرارمنستان2148وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
232آشتاراکاستان آراگاتسوتنارمنستان18779وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
233Dalarikاستان آرماویرارمنستان3080وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
23374Myasnikyanاستان آرماویرارمنستان3458وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
23375ارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
23376Dalarikاستان آرماویرارمنستان3080وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
234ودیاستان آراراتارمنستان12192وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
235Artashatاستان آراراتارمنستان20562وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
236ماسیس (روستا)استان آراراتارمنستان18911وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
237آرماویر، ارمنستاناستان آرماویرارمنستان25963وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
238آرارات، ارمنستاناستان آراراتارمنستان28832وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
242مارالیکاستان شیراکارمنستان4959وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
24291ارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
24293شیراکاواناستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
24297ارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
243آراپیاستان شیراکارمنستان1738وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
24300آخوریاناستان شیراکارمنستان7672وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
244آرتیکاستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
24492پانیکاستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
24495آروشاتاستان شیراکارمنستان1623وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
24496متس مانتاشاستان شیراکارمنستان1973وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
245آشوتسکاستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
246آماسیا، شیراکاستان شیراکارمنستان1675وقت ارمنستان20:06 جمعهUTC+04
صفحه 1بعدی