کد تلفن اطلاعات در مورد ارمنستانکد تلفن در ارمنستان

    پيش‌شماره كشور: +374

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
10ایروانایروانارمنستان1.1 میلیونوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
222گغاشناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22290مایاکوفسکی، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان1727وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22291بالاهوویتاستان کوتایکارمنستان2982وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22293آراموس، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان3214وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22294آرزنیاستان کوتایکارمنستان2244وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22296پتغنیاستان کوتایکارمنستان1231وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22297گغاشناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22299کوتایک (روستا)استان کوتایکارمنستان1510وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
223تساغکادزوراستان کوتایکارمنستان1407وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22391لرنانیستاستان کوتایکارمنستان2511وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22393مغرادزوراستان کوتایکارمنستان2659وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22394ارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22397سولاک، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان2295وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22398بجنیاستان کوتایکارمنستان2771وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
224نور هاچناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22452زوونیاستان آراگاتسوتنارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22453پروشیاناستان کوتایکارمنستان4333وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22454آرگل، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان2528وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
226چارنتساواناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22672آرزاکاناستان کوتایکارمنستان2660وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
22675آلاپارساستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
231Jrarratاستان آرماویرارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
23190ارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
23191ارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
23195Norakertاستان آراگاتسوتنارمنستان2485وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
23198Jrarratاستان آرماویرارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
23199Khoronk’استان آرماویرارمنستان2148وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
232آشتاراکاستان آراگاتسوتنارمنستان18779وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
233Dalarikاستان آرماویرارمنستان3080وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
23374Myasnikyanاستان آرماویرارمنستان3458وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
23375ارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
23376Dalarikاستان آرماویرارمنستان3080وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
234ودیاستان آراراتارمنستان12192وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
235Artashatاستان آراراتارمنستان20562وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
236ماسیس (روستا)استان آراراتارمنستان18911وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
237آرماویر، ارمنستاناستان آرماویرارمنستان25963وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
238آرارات، ارمنستاناستان آراراتارمنستان28832وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
242مارالیکاستان شیراکارمنستان4959وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
24291ارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
24293شیراکاواناستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
24297ارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
243آراپیاستان شیراکارمنستان1738وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
24300آخوریاناستان شیراکارمنستان7672وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
244آرتیکاستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
24492پانیکاستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
24495آروشاتاستان شیراکارمنستان1623وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
24496متس مانتاشاستان شیراکارمنستان1973وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
245آشوتسکاستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
246آماسیا، شیراکاستان شیراکارمنستان1675وقت ارمنستان5:47 دوشنبهUTC+04
صفحه 1بعدی