کد تلفن در افغانستان    پيش‌شماره كشور: +93

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
20کابلولایت کابلافغانستان3.0 میلیونوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
21افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
23بامیانولایت بامیانافغانستان61863وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
24Chak-e Wardakولایت وردکافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
25افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
26افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
27خوستولایت خوستافغانستان96123وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
28افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
30قندهارولایت قندهارافغانستان391190وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
31Ghazniولایت غزنیافغانستان141000وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
32Uruzgānولایت اروزگانافغانستان13388وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
33افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
34Baluchiولایت هلمندافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
40هراتولایت هراتافغانستان272806وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
41افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
42افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
43فراهولایت فراهافغانستان43561وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
44افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
50مزار شریفولایت بلخافغانستان303282وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
52افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
53افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
54افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
55ایبکولایت سمنگانافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
56سرپل (شهر)ولایت سرپلافغانستان52121وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
58بغلان، افغانستانولایت بغلانافغانستان108449وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
60جلال‌آباد (افغانستان)ولایت ننگرهارافغانستان200331وقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
61افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
62افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
63افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
64افغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
65Shkīnولایت پکتیکاافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
700Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
701Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
702Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
703Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
704Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
705Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
706Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
707Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
708Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
771MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
772MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
774MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
775MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
776MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
777MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
778MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
779MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
786Etisalat Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
787Etisalat Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان1:53 چهارشنبهUTC+04:30
صفحه 1بعدی