کد تلفن 21

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 8:51
مربوط کد تلفن:202324252627