کد تلفن 25

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 8:49
مربوط کد تلفن:202123242627