کد تلفن 26

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:شنبه 14:02
مربوط کد تلفن:202123242527