28 کد تلفن

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:شنبه 9:20
مربوط کد تلفن:212324252627