کد تلفن 28

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 8:48
مربوط کد تلفن:212324252627