31 کد تلفن

Ghazni | افغانستان

اطلاعات جزیي
شهر:Ghazni
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 6:13
مربوط کد تلفن:242730323334