کد تلفن 41

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 7:50
مربوط کد تلفن:303340424344