کد تلفن 42

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 7:47
مربوط کد تلفن:313240414344