کد تلفن 43

فراه | افغانستان

َراه مرکز استان فراه کشور افغانستان است. فراه از دو محله اصلی به نام یزدی و پشتو تشکیل شده است. گوبا در حدود زمان صفوی شخصی از یزد ایران و شخصی پشتوتبار هر یک قلعه‌ای در محل کنونی فراه بنیاد کردند که هنوز محلات مربوطه به تخلص ایشان نامیده می‌شوند. نصر فراهی..    Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:فراه
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 7:22
مربوط کد تلفن:323340414244