کد تلفن 44

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:چهارشنبه 2:24
مربوط کد تلفن:333440414243