کد تلفن 52

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 7:20
مربوط کد تلفن:505354555658