کد تلفن 54

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 7:18
مربوط کد تلفن:505253555658