کد تلفن 62

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 9:03
مربوط کد تلفن:546061636465