کد تلفن 64

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 9:03
مربوط کد تلفن:566061626365