کد تلفن 704

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 15:40
مربوط کد تلفن:700701702703705706