کد تلفن 705

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 8:15
مربوط کد تلفن:700701702703704706