کد تلفن اطلاعات در مورد امارات متحده عربی


کد تلفن در امارات متحده عربی

    پيش‌شماره كشور: +971

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
2ابوظبیابوظبی (امارت)امارات متحدهٔ عربی603492وقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
3العینابوظبی (امارت)امارات متحدهٔ عربی408733وقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
4شهر دبیشهر دبیامارات متحدهٔ عربی1.1 میلیونوقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
48امارات متحدهٔ عربیوقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
50Etisalatموبايلامارات متحدهٔ عربیوقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
52Duموبايلامارات متحدهٔ عربیوقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
55Duموبايلامارات متحدهٔ عربیوقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
56Etisalatموبايلامارات متحدهٔ عربیوقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
58امارات متحدهٔ عربیوقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
6ام‌القوینام‌القوینامارات متحدهٔ عربی44411وقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
7رأس‌الخیمهرأس‌الخیمهامارات متحدهٔ عربی115949وقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
70فجیرهفجیرهامارات متحدهٔ عربی62415وقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
77رأس‌الخیمهرأس‌الخیمهامارات متحدهٔ عربی115949وقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
88Ţarīf Kalbāفجیرهامارات متحدهٔ عربیوقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
9فجیرهفجیرهامارات متحدهٔ عربی62415وقت امارات متحدهٔ عربی5:45 دوشنبهUTC+04
صفحه 1