کد تلفن 202, واشینگتن، دی.سی.

202 اطلاعات

شهر اصلی
شهرواشینگتن، دی.سی.
جمعیت شهر601723
منطقه اداریواشینگتن، دی.سی.
کشور یا منطقهایالات متحده آمریکا
پيش‌شماره كشور1+
منطقه زمانیوقت شرق امریکا
زمان محلی2:26 دوشنبه
ساعت هماهنگ جهانیUTC-04
کد تلفن703، 301، 202
کد پستی20069، 20010، 20439، 20020، 20468، 20552، 56904، 20549، 20553، 20235، 20421، 20528، 20064، 20097، 20223، 20216، 20052، 20538، 20402، 20026، 20444، 20505، 20524، 20024، 20037، 20397، 20533، 20544، 20015، 20299، 20008، 20254، 20043، 20511، 20212، 20470، 20006، 20414، 20565، 20228، 20049، 20515، 20062، 20375، 20422، 20330، 20292، 20508، 20002، 20218، 20566، 20417، 20433، 20245، 20270، 20442، 20573، 20419، 20262، 20227، 20091، 20211، 20434، 20204، 20374، 20207، 20548، 20559، 20203، 20598، 20071، 20237، 20032، 20441، 20529، 20541، 20447، 20215، 20230، 20436، 56915، 20427، 20501، 20451، 20557، 20250، 20231، 20431، 20206، 20058، 20229، 20042، 20073، 20509، 20063، 20310، 20303، 20572، 20554، 20423، بیشتر
عرض جغرافیایی38.89511
طول جغرافیایی-77.03637

سایر مکان‌ها برای 202

نام شهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرکد تلفنکد پستیمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
بالتیمورمریلندایالات متحدهٔ امریکا620961301، 202، 410، 44321278، 21201، 21212، 21231، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Arlingtonویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا207627703، 202، 57122216، 22234، 22222، 22203، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
الکساندریا، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا139966571، 202، 301، 70322314، 22350، 22308، 22320، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
سیلور اسپرینگ، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا71452301، 703، 202، 240، بیشتر20903، 20912، 20900، 20910، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
سنترویل، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا71135703، 571، 20220122، 20121، 20120، 22020وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
الیکت، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا65834301، 410، 202، 44321041، 21042، 21043وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
راکویل، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا61209703، 301، 240، 410، بیشتر20853، 20854، 20857، 20849، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
بتزدا، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا60858301، 202، 24020814، 20815، 20811، 20813، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
گیترزبرگ، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا59933301، 240، 20220898، 20885، 20899، 20884، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
بووی، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا54727202، 410، 240، 30120716، 20720، 20715، 20718، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
کیتنزویل، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا41567301، 202، 410، 44321228وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Annandaleویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا41008571، 202، 70322003وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
آناپولیسمریلندایالات متحدهٔ امریکا38394202، 443، 410، 240، بیشتر21404، 21412، 21401، 21402، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
اوکتن، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا34166571، 202، 70322124، 22185وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
اسپرینگفیلد، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا30484703، 571، 20222160، 22015، 22158، 22161، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
کالیج پارک، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا30413703، 301، 202، 24020741، 20740، 20742وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
لرل، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا25115301، 443، 240، 410، بیشتر20707، 20708، 20709، 20726، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Pasadenaمریلندایالات متحدهٔ امریکا24287410، 443، 20221123، 21122وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
هرندن، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا23292202، 571، 70322071، 20172، 20194، 20195، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
فرفکس، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا22565703، 571، 20222038، 22035، 22031، 22033، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Hyattsvilleمریلندایالات متحدهٔ امریکا17557301، 202، 443، 410، بیشتر20780، 20789، 20783، 20785، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
بلتسویل، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا16772410، 240، 202، 30120704، 20705وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Culpeperویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا16379540، 20222701وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Viennaویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا15687202، 703، 57122027، 22181، 22184، 22124، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
ایست ریوردیل، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا15509240، 202، 30120738، 20737وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
ویلیامزبرگ، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا14068202، 75723187، 23185، 23186، 23081، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
فالز چرچ، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا12332703، 571، 20222046، 22040، 22043، 22044، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
رینیر، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا8080301، 240، 20220712وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Temple Hillsمریلندایالات متحدهٔ امریکا7852301، 202، 24020762، 20757، 20748وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
کپیتل هایتس، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا4337202، 240، 30120791، 20743، 20799، 20790، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Staffordویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا4320202، 540، 70322555، 22554، 22556وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
لوناردتوون، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا2930301، 202، 24020650وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Aberdeen Proving Groundمریلندایالات متحدهٔ امریکا2093410، 443، 20221005، 21010وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
آپر مارلوو، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا631240، 410، 202، 30120774، 20792، 20772، 20773، بیشتروقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Phoenixمریلندایالات متحدهٔ امریکا410، 20221131وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
لینتهیکوم، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا202، 410، 44321090وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Issueمریلندایالات متحدهٔ امریکا202وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Mc Leanویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا202وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Naval Anacost Annexواشینگتن، دی.سی.ایالات متحدهٔ امریکا202وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Parcel Return Serviceواشینگتن، دی.سی.ایالات متحدهٔ امریکا202وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
Washington Navy Yardواشینگتن، دی.سی.ایالات متحدهٔ امریکا202وقت شرق امریکا2:26 دوشنبهUTC-04
  • صفحه 1