ایتالیا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ایتالیاکد تلفن در ایتالیا

    پيش‌شماره كشور: +39

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
10Genoaلیگوریاایتالیا580223وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
11تورینپیمونتایتالیا870456وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
121پینرولوپیمونتایتالیا30866وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
122سوسا، پیمونتپیمونتایتالیا5596وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
123Lanzo Torineseپیمونتایتالیا4900وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
124Rivarolo Canaveseپیمونتایتالیا10978وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
125ایوریاپیمونتایتالیا23278وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
131آلساندریاپیمونتایتالیا64178وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
141آستهپیمونتایتالیا61254وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
142کازاله مونفراتوپیمونتایتالیا31275وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
143نووی لیگورهپیمونتایتالیا25957وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
144آکوئی‌ترمیپیمونتایتالیا17828وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
15بیه لاپیمونتایتالیا43030وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
161ورچلیپیمونتایتالیا45593وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
163Borgosesiaپیمونتایتالیا10967وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
165ائوستاواله دائوستاایتالیا32295وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
166Saint-Vincentواله دائوستاایتالیا3969وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
171کونیوپیمونتایتالیا46416وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
172Saviglianoپیمونتایتالیا16800وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
173البا، پیدمانتپیمونتایتالیا24923وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
174موندوویپیمونتایتالیا21880وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
175Saluzzoپیمونتایتالیا13111وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
182البنگالیگوریاایتالیا17103وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
183ایمپریالیگوریاایتالیاوقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
184سانرمولیگوریاایتالیا47043وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
185راپالولیگوریاایتالیا26993وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
187لا اسپتزیالیگوریاایتالیا88491وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
19ساونالیگوریاایتالیا58283وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
2میلانلمباردیایتالیا1.2 میلیونوقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
30Bresciaلمباردیایتالیا184826وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
31کومولمباردیایتالیا81975وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
313Rete Ferroviara Italianaموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
32Windموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
321نوواراپیمونتایتالیا93295وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
322Aronaپیمونتایتالیا12970وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
323Bavenoپیمونتایتالیا3918وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
324دومودوسولاپیمونتایتالیا17778وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
33TIMموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
331بوستو آرسیتسیولمباردیایتالیا79519وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
332وارزهلمباردیایتالیا76851وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
34Vodafone Italyموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
341لکولمباردیایتالیا46580وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
342سوندریولمباردیایتالیا19208وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
343کیاونالمباردیایتالیا7239وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
344Menaggioلمباردیایتالیا3178وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
345San Pellegrino Termeلمباردیایتالیا3828وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
346Clusoneلمباردیایتالیا8032وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
35برگامولمباردیایتالیا114162وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
36TIMموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
362Seregnoلمباردیایتالیا42760وقت مرکز اروپا6:10 دوشنبهUTC+02
صفحه 1بعدی