ایتالیا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ایتالیاکد تلفن در ایتالیا

    پيش‌شماره كشور: +39

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
10Genoaلیگوریاایتالیا580223وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
11تورینپیمونتایتالیا870456وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
121پینرولوپیمونتایتالیا30866وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
122سوسا، پیمونتپیمونتایتالیا5596وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
123Lanzo Torineseپیمونتایتالیا4900وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
124Rivarolo Canaveseپیمونتایتالیا10978وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
125ایوریاپیمونتایتالیا23278وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
131آلساندریاپیمونتایتالیا64178وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
141آستهپیمونتایتالیا61254وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
142کازاله مونفراتوپیمونتایتالیا31275وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
143نووی لیگورهپیمونتایتالیا25957وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
144آکوئی‌ترمیپیمونتایتالیا17828وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
15بیه لاپیمونتایتالیا43030وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
161ورچلیپیمونتایتالیا45593وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
163Borgosesiaپیمونتایتالیا10967وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
165ائوستاواله دائوستاایتالیا32295وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
166Saint-Vincentواله دائوستاایتالیا3969وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
171کونیوپیمونتایتالیا46416وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
172Saviglianoپیمونتایتالیا16800وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
173البا، پیدمانتپیمونتایتالیا24923وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
174موندوویپیمونتایتالیا21880وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
175Saluzzoپیمونتایتالیا13111وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
182البنگالیگوریاایتالیا17103وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
183ایمپریالیگوریاایتالیاوقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
184سانرمولیگوریاایتالیا47043وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
185راپالولیگوریاایتالیا26993وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
187لا اسپتزیالیگوریاایتالیا88491وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
19ساونالیگوریاایتالیا58283وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
2میلانلمباردیایتالیا1.2 میلیونوقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
30Bresciaلمباردیایتالیا184826وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
31کومولمباردیایتالیا81975وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
313Rete Ferroviara Italianaموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
32Windموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
321نوواراپیمونتایتالیا93295وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
322Aronaپیمونتایتالیا12970وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
323Bavenoپیمونتایتالیا3918وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
324دومودوسولاپیمونتایتالیا17778وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
33TIMموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
331بوستو آرسیتسیولمباردیایتالیا79519وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
332وارزهلمباردیایتالیا76851وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
34Vodafone Italyموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
341لکولمباردیایتالیا46580وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
342سوندریولمباردیایتالیا19208وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
343کیاونالمباردیایتالیا7239وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
344Menaggioلمباردیایتالیا3178وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
345San Pellegrino Termeلمباردیایتالیا3828وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
346Clusoneلمباردیایتالیا8032وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
35برگامولمباردیایتالیا114162وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
36TIMموبايلایتالیاوقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
362Seregnoلمباردیایتالیا42760وقت مرکز اروپا11:20 یکشنبهUTC+01
صفحه 1بعدی