ایران | کد تلفن

کد تلفن در ایران    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
111ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
112ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
12ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
121آملاستان مازندرانایران199382وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
122چمستاناستان مازندرانایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
123ایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
124زیرآباستان مازندرانایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
131رشتاستان گیلانایران594590وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
132بندر انزلیاستان گیلانایران110826وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
141ایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
142سیاهکل (شهر)استان گیلانایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
151ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
152ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
171گرگاناستان گلستانایران244937وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
172ایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
173علی‌آباد کتولاستان گلستانایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
174استان همدانایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
18گیلان (الیگودرز)استان لرستانایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
181بندر انزلیاستان گیلانایران110826وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
182آستارااستان گیلانایران39065وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
191چالوساستان مازندرانایران69638وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
192تنکابناستان مازندرانایران37501وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
21تهراناستان تهرانایران7.2 میلیونوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
220ایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
221استان خوزستانایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
227باباسلماناستان تهرانایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
228ایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
229رباط‌کریماستان تهرانایران62753وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
231سمناناستان سمنانایران124826وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
232سمناناستان سمنانایران124826وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
241زنجاناستان زنجانایران357471وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
242زنجاناستان زنجانایران357471وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
251قماستان قمایران900000وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
252قماستان قمایران900000وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
255ساوهاستان مرکزیایران175533وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
256پرندک (رباط‌کریم)استان تهرانایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
261کرجاستان البرزایران1.4 میلیونوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
262استان البرزایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
263فشندکاستان البرزایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
265دنبلیداستان البرزایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
27سمناناستان سمنانایران124826وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
273شاهروداستان سمنانایران131889وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
274ابرکوهاستان یزدایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
281قزویناستان قزوینایران333635وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
282تربت حیدریهاستان خراسان رضویایران125633وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
284ایرانوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
291ورامیناستان تهرانایران179603وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
292پیشوا (شهر)استان تهرانایران53856وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
311اصفهاناستان اصفهانایران1.5 میلیونوقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
312خرمشهراستان خوزستانایران330606وقت ایران9:12 سه‌شنبهUTC+03:30
صفحه 1بعدی