ایران | کد تلفن

کد تلفن در ایران    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
111ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
112ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
12ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
121آملاستان مازندرانایران199382وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
122چمستاناستان مازندرانایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
123ایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
124زیرآباستان مازندرانایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
131رشتاستان گیلانایران594590وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
132بندر انزلیاستان گیلانایران110826وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
141ایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
142سیاهکل (شهر)استان گیلانایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
151ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
152ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
171گرگاناستان گلستانایران244937وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
172ایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
173علی‌آباد کتولاستان گلستانایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
174استان همدانایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
18گیلان (الیگودرز)استان لرستانایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
181بندر انزلیاستان گیلانایران110826وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
182آستارااستان گیلانایران39065وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
191چالوساستان مازندرانایران69638وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
192تنکابناستان مازندرانایران37501وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
21تهراناستان تهرانایران7.2 میلیونوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
220ایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
221استان خوزستانایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
227باباسلماناستان تهرانایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
228ایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
229رباط‌کریماستان تهرانایران62753وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
231سمناناستان سمنانایران124826وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
232سمناناستان سمنانایران124826وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
241زنجاناستان زنجانایران357471وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
242زنجاناستان زنجانایران357471وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
251قماستان قمایران900000وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
252قماستان قمایران900000وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
255ساوهاستان مرکزیایران175533وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
256پرندک (رباط‌کریم)استان تهرانایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
261کرجاستان البرزایران1.4 میلیونوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
262استان البرزایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
263فشندکاستان البرزایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
265دنبلیداستان البرزایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
27سمناناستان سمنانایران124826وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
273شاهروداستان سمنانایران131889وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
274ابرکوهاستان یزدایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
281قزویناستان قزوینایران333635وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
282تربت حیدریهاستان خراسان رضویایران125633وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
284ایرانوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
291ورامیناستان تهرانایران179603وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
292پیشوا (شهر)استان تهرانایران53856وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
311اصفهاناستان اصفهانایران1.5 میلیونوقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
312خرمشهراستان خوزستانایران330606وقت ایران18:08 جمعهUTC+03:30
صفحه 1بعدی