کد تلفن در استان خراسان رضوی

پرجمعیت‌ترین شهرها در استان خراسان رضوی    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
174استان همدانایرانوقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
282تربت حیدریهاستان خراسان رضویایران125633وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
352یزداستان یزدایران477905وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
362مشهداستان خراسان رضویایران2.3 میلیونوقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
511مشهد ریزهاستان خراسان رضویایرانوقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
512سرخساستان خراسان رضویایران46499وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
528تربت جاماستان خراسان رضویایران58928وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
529کاریز (شهر)استان خراسان رضویایرانوقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
532کاشمراستان خراسان رضویایران96151وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
535گناباداستان خراسان رضویایران43465وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
548آباداناستان خوزستانایران370180وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
552شهرکرداستان چهارمحال و بختیاریایران129153وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
571سبزواراستان خراسان رضویایران226183وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
572شهرستانک (کرج)استان تهرانایرانوقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
582شهرکرداستان چهارمحال و بختیاریایران129153وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
585چناراناستان خراسان رضویایران46940وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
729سعادت‌شهراستان فارسایرانوقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
752Būkānاستان آذربایجان غربیایران213331وقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
772بندر ترکمناستان گلستانایرانوقت ایران14:05 دوشنبهUTC+03:30
صفحه 1