استان قزوین | کد تلفن

کد تلفن در استان قزوین    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
112ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
122چمستاناستان مازندرانایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
132بندر انزلیاستان گیلانایران110826وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
173علی‌آباد کتولاستان گلستانایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
174استان همدانایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
232سمناناستان سمنانایران124826وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
242زنجاناستان زنجانایران357471وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
252قماستان قمایران900000وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
262استان البرزایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
281قزویناستان قزوینایران333635وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
282تربت حیدریهاستان خراسان رضویایران125633وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
292پیشوا (شهر)استان تهرانایران53856وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
312خرمشهراستان خوزستانایران330606وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
335شهرکرداستان چهارمحال و بختیاریایران129153وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
342کرماناستان کرمانایران577514وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
352یزداستان یزدایران477905وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
382خویاستان آذربایجان غربیایران175370وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
422ملکاناستان آذربایجان شرقیایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
423میانه (شهر)استان آذربایجان شرقیایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
424خواجه (شهر)استان آذربایجان شرقیایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
432شیرواناستان خراسان شمالیایران82790وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
443سلماساستان آذربایجان غربیایران81606وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
452اردبیلاستان اردبیلایران410753وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
482Būkānاستان آذربایجان غربیایران213331وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
532کاشمراستان خراسان رضویایران96151وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
535گناباداستان خراسان رضویایران43465وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
543خاشاستان سیستان و بلوچستانایران69603وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
544شهرکرداستان چهارمحال و بختیاریایران129153وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
546نیک‌شهراستان سیستان و بلوچستانایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
582شهرکرداستان چهارمحال و بختیاریایران129153وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
612بهار (شهر)استان همدانایران28645وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
632خرمشهراستان خوزستانایران330606وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
672آغاجاریاستان خوزستانایران21785وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
711شیرازاستان فارسایران1.2 میلیونوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
712حاجی‌آباد (فارس)استان فارسایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
722حاجی‌آباد (فارس)استان فارسایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
812همداناستان همدانایران528256وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
862شازنداستان مرکزیایرانوقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
872کامیاراناستان کردستانایران61642وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
875بانهاستان کردستانایران104799وقت ایران9:27 شنبهUTC+03:30
صفحه 1