کد تلفن در استان مازندران

پرجمعیت‌ترین شهرها در استان مازندران    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
111ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
112ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
12ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
121آملاستان مازندرانایران199382وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
122چمستاناستان مازندرانایرانوقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
124زیرآباستان مازندرانایرانوقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
132بندر انزلیاستان گیلانایران110826وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
151ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
152ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
191چالوساستان مازندرانایران69638وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
192تنکابناستان مازندرانایران37501وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
282تربت حیدریهاستان خراسان رضویایران125633وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
452اردبیلاستان اردبیلایران410753وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
532کاشمراستان خراسان رضویایران96151وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
543خاشاستان سیستان و بلوچستانایران69603وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
544شهرکرداستان چهارمحال و بختیاریایران129153وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
572شهرستانک (کرج)استان تهرانایرانوقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
612بهار (شهر)استان همدانایران28645وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
642شهرک دانش (قدس)استان تهرانایرانوقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
652هندیجاناستان خوزستانایرانوقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
722حاجی‌آباد (فارس)استان فارسایرانوقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
729سعادت‌شهراستان فارسایرانوقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
732داراباستان فارسایران63319وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
772بندر ترکمناستان گلستانایرانوقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
842گنبد کاووساستان گلستانایران131416وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
872کامیاراناستان کردستانایران61642وقت ایران23:55 جمعهUTC+03:30
صفحه 1