ساوه | کد تلفن

کد تلفن در ساوه

    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
255ساوهاستان مرکزیایران175533وقت ایران6:55 شنبهUTC+04:30
صفحه 1


شهرهای نزدیک

شهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرکد تلفنکد پستی
چاهک (قم)استان قمایران352252
علی‌آباد نظرعلی‌خاناستان قمایران173
نایهاستان قمایران252
نویس (روستا)استان قمایران252


مقوله‌هاي برتر براي ساوه