171 کد تلفن

گرگان | ایران

شهر گُرگان تلفظ مرکز استان گلستان در جانب شرقی شمال کشور ایران است. گرگان کنونی تا سال ۱۳۱۶ «اَستَرآباد» یا «اَستراباد» نام داشت. گرگان قدیمی که به عربی جرجان خوانده می‌شد شهری آباد و مهم بود که در نزدیکی گنبد کاووس امروزی قرار داشته و اینک ویرانه‌های آن در ..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:گرگان
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 12:39
مربوط کد تلفن:13114217217317418

171 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 171  - گرگان