191 کد تلفن

چالوس | ایران

چالوس از شهرهای قدیمی استان مازندران است که در جلگه میانی سواحل دریای خزر واقع شده است.   ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:چالوس
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 13:21
مربوط کد تلفن:17217317418181192

191 اطلاعات کسب و کار برای