227 کد تلفن

باباسلمان | ایران

باباسلمان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار در استان تهران ایران است.  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:باباسلمان
محلات نزدیک:District 1
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:جمعه 16:43
مربوط کد تلفن:21220221228229231

227 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 227  - باباسلمان