27 کد تلفن

سمنان | ایران

سمنان یکی از شهرهای ایران، مرکز استان سمنان و شهرستان سمنان است. این شهر در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان قرار گرفته است. آب و هوای آن خشک و معتدل است. شهر از سوی خاور با شهرهای دامغان شاهرود، از شمال به درجزین، مهدیشهر و شهمیرزاد..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:سمنان
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:جمعه 16:38
مربوط کد تلفن:255256261262273274