412 کد تلفن

شرفخانه | ایران

بندر شرفخانه یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شبستر قرار دارد.   ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:شرفخانه
شهرهای مرتبط:بناب |  لاهیجان  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 7:19
مربوط کد تلفن:41142421422423424

412 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 412  - شرفخانه