کد تلفن در بریتانیا    پيش‌شماره كشور: +44

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
113Leedsانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
114شفیلدانگلستانبریتانیا447047وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
115ناتینگهامانگلستانبریتانیا246654وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
116لسترانگلستانبریتانیا339239وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
117بریستولانگلستانبریتانیا430713وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
118ردینگ، انگلستانانگلستانبریتانیا244070وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1200کلیتروانگلستانبریتانیا15024وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1202بورنموثانگلستانبریتانیا163600وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1204بولتونانگلستانبریتانیا141331وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1205بوستون، لینکلن‌شرانگلستانبریتانیا35859وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1206کولچسترانگلستانبریتانیا109414وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1207Consettانگلستانبریتانیا21016وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1208بودمینانگلستانبریتانیا13063وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1209ردروثانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
121بیرمنگامانگلستانبریتانیا984333وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1223کمبریجانگلستانبریتانیا128488وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1224ابردیناسکاتلندبریتانیا183790وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1225باثانگلستانبریتانیا93238وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1226Barnsleyانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1227کنتربریانگلستانبریتانیا46978وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1228کارلایل، کامبریاانگلستانبریتانیا72633وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1229باوو-این-فورنسانگلستانبریتانیا47264وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1233Ashfordانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1234بدفورد، انگلستانانگلستانبریتانیا86658وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1235ابینگدن، آکسفوردشرانگلستانبریتانیا37192وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1236کوتبریجاسکاتلندبریتانیا41170وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1237بیدفوردانگلستانبریتانیا16624وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1239Cardiganولزبریتانیاوقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1241آربروثاسکاتلندبریتانیا22291وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1242چلتنهامانگلستانبریتانیا103249وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1243چیچسترانگلستانبریتانیا28222وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1244چسترانگلستانبریتانیا77040وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1245چلمزفوردانگلستانبریتانیا102671وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1246باسینگستوکانگلستانبریتانیا96348وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1248بنگور، ولزولزبریتانیا15449وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1249Chippenhamانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1250Blairgowrieاسکاتلندبریتانیا8081وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1252الدرشاتانگلستانبریتانیا61339وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1253بلکپولانگلستانبریتانیا143101وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1254Blackburnاسکاتلندبریتانیا4631وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1255کلکتون-آن-سیانگلستانبریتانیا54674وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1256باسینگستوکانگلستانبریتانیا96348وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1257Coppullانگلستانبریتانیا7417وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1258بلندفورد فورمانگلستانبریتانیا10073وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1259الوآاسکاتلندبریتانیا18885وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1260کونگلتونانگلستانبریتانیا26030وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1261Banffاسکاتلندبریتانیا3914وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1262بریدلینگتونانگلستانبریتانیا35057وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1263کرومرانگلستانبریتانیا9033وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
1264اندوور، همپشرانگلستانبریتانیا39951وقت بریتانیا7:02 یکشنبهUTC+00
صفحه 1بعدی