کد تلفن در بریتانیا    پيش‌شماره كشور: +44

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
113Leedsانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
114شفیلدانگلستانبریتانیا447047وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
115ناتینگهامانگلستانبریتانیا246654وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
116لسترانگلستانبریتانیا339239وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
117بریستولانگلستانبریتانیا430713وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
118ردینگ، انگلستانانگلستانبریتانیا244070وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1200کلیتروانگلستانبریتانیا15024وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1202بورنموثانگلستانبریتانیا163600وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1204بولتونانگلستانبریتانیا141331وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1205بوستون، لینکلن‌شرانگلستانبریتانیا35859وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1206کولچسترانگلستانبریتانیا109414وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1207Consettانگلستانبریتانیا21016وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1208بودمینانگلستانبریتانیا13063وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1209ردروثانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
121بیرمنگامانگلستانبریتانیا984333وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1223کمبریجانگلستانبریتانیا128488وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1224ابردیناسکاتلندبریتانیا183790وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1225باثانگلستانبریتانیا93238وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1226Barnsleyانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1227کنتربریانگلستانبریتانیا46978وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1228کارلایل، کامبریاانگلستانبریتانیا72633وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1229باوو-این-فورنسانگلستانبریتانیا47264وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1233Ashfordانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1234بدفورد، انگلستانانگلستانبریتانیا86658وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1235ابینگدن، آکسفوردشرانگلستانبریتانیا37192وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1236کوتبریجاسکاتلندبریتانیا41170وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1237بیدفوردانگلستانبریتانیا16624وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1239Cardiganولزبریتانیاوقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1241آربروثاسکاتلندبریتانیا22291وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1242چلتنهامانگلستانبریتانیا103249وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1243چیچسترانگلستانبریتانیا28222وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1244چسترانگلستانبریتانیا77040وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1245چلمزفوردانگلستانبریتانیا102671وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1246باسینگستوکانگلستانبریتانیا96348وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1248بنگور، ولزولزبریتانیا15449وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1249Chippenhamانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1250Blairgowrieاسکاتلندبریتانیا8081وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1252الدرشاتانگلستانبریتانیا61339وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1253بلکپولانگلستانبریتانیا143101وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1254Blackburnاسکاتلندبریتانیا4631وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1255کلکتون-آن-سیانگلستانبریتانیا54674وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1256باسینگستوکانگلستانبریتانیا96348وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1257Coppullانگلستانبریتانیا7417وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1258بلندفورد فورمانگلستانبریتانیا10073وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1259الوآاسکاتلندبریتانیا18885وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1260کونگلتونانگلستانبریتانیا26030وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1261Banffاسکاتلندبریتانیا3914وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1262بریدلینگتونانگلستانبریتانیا35057وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1263کرومرانگلستانبریتانیا9033وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
1264اندوور، همپشرانگلستانبریتانیا39951وقت بریتانیا23:11 چهارشنبهUTC+01
صفحه 1بعدی