بلاروس | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در بلاروس    پيش‌شماره كشور: +375

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
15گرودنوGrodno Oblastبیلوروسی317365وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1511BerestovitsaGrodno Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1512بیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1513SvislachMinsk Oblastبیلوروسی4200وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1514ShchuchinGrodno Oblastبیلوروسی15700وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1515بیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
152گرودنوGrodno Oblastبیلوروسی317365وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1522گرودنوGrodno Oblastبیلوروسی317365وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1561LidaGrodno Oblastبیلوروسی98036وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1562SlonimGrodno Oblastبیلوروسی51434وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1563بیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1564Zel’vaGrodno Oblastبیلوروسی7000وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1591بیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1592بیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1593بیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1594بیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1595IwyeGrodno Oblastبیلوروسی9684وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1596بیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1597بیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
16Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
162برست، بلاروسBrest Oblastبیلوروسی300715وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
163BaranovichiBrest Oblastبیلوروسی168772وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1631Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1632Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1633Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1641ZhabinkaBrest Oblastبیلوروسی10921وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1642KobrynBrest Oblastبیلوروسی50691وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1643BerëzaBrest Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1644Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1645IvatsevichyBrest Oblastبیلوروسی24200وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1646Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1647LuninyetsBrest Oblastبیلوروسی25000وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
165PinskBrest Oblastبیلوروسی130777وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1651Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1652Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1655StolinBrest Oblastبیلوروسی10491وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
17Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1710سالیهورسکMinsk Oblastبیلوروسی101614وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1713Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1714Chervyen’Minsk Oblastبیلوروسی9900وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1715Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1716Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1717Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1718UzdaMinsk Oblastبیلوروسی10000وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1719Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
177باریساوMinsk Oblastبیلوروسی100000وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1770NyasvizhMinsk Oblastبیلوروسی12847وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1771VilyeykaMinsk Oblastبیلوروسی30000وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1772Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
1773MaladzyechnaMinsk Oblastبیلوروسی101300وقت مسکو10:03 یکشنبهUTC+03
صفحه 1بعدی