بلاروس | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در بلاروس    پيش‌شماره كشور: +375

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
15گرودنوGrodno Oblastبیلوروسی317365وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1511BerestovitsaGrodno Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1512بیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1513SvislachMinsk Oblastبیلوروسی4200وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1514ShchuchinGrodno Oblastبیلوروسی15700وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1515بیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
152گرودنوGrodno Oblastبیلوروسی317365وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1522گرودنوGrodno Oblastبیلوروسی317365وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1561LidaGrodno Oblastبیلوروسی98036وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1562SlonimGrodno Oblastبیلوروسی51434وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1563بیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1564Zel’vaGrodno Oblastبیلوروسی7000وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1591بیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1592بیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1593بیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1594بیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1595IwyeGrodno Oblastبیلوروسی9684وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1596بیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1597بیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
16Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
162برست، بلاروسBrest Oblastبیلوروسی300715وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
163BaranovichiBrest Oblastبیلوروسی168772وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1631Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1632Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1633Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1641ZhabinkaBrest Oblastبیلوروسی10921وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1642KobrynBrest Oblastبیلوروسی50691وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1643BerëzaBrest Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1644Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1645IvatsevichyBrest Oblastبیلوروسی24200وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1646Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1647LuninyetsBrest Oblastبیلوروسی25000وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
165PinskBrest Oblastبیلوروسی130777وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1651Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1652Brest Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1655StolinBrest Oblastبیلوروسی10491وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
17Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1710سالیهورسکMinsk Oblastبیلوروسی101614وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1713Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1714Chervyen’Minsk Oblastبیلوروسی9900وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1715Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1716Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1717Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1718UzdaMinsk Oblastبیلوروسی10000وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1719Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
177باریساوMinsk Oblastبیلوروسی100000وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1770NyasvizhMinsk Oblastبیلوروسی12847وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1771VilyeykaMinsk Oblastبیلوروسی30000وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1772Minsk Oblastبیلوروسیوقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
1773MaladzyechnaMinsk Oblastبیلوروسی101300وقت مسکو1:26 پنجشنبهUTC+03
صفحه 1بعدی