ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212ترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
216ترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
222استان اسکی‌شهرترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
224استان بورساترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
226استان یالواترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
228استان بیله‌جکترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
232استان ازمیرترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
236استان مانیساترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
242استان آنتالیاترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
246استان اسپارتاترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
248استان بوردورترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
252استان موغلهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
256استان آیدینترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
258استان دنیزلیترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
262استان قوجاایلیترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
264استان سقاریهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
266استان بالیکسیرترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصارترکیه146136وقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
274استان کوتاهیهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
276استان عشاقترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
282استان تکیرداغترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
284استان ادرنهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
286استان چناق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
288استان قرقلرایلیترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
312استان آنکاراترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
318استان قیریق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
322استان آداناترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
324مرسیناستان مرسینترکیه537842وقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
326استان ختایترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
328استان عثمانیهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
332استان قونیهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
338استان قرامانترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
342استان غازی‌عینتابترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
344استان قهرمان مرعشترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
346استان سیواسترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
348استان کیلیسترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
352استان قیصریهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
354استان یوزغادترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
356استان توقاتترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
358استان آماسیهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
362استان سامسونترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
364استان چورومترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
366استان قسطمونیترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
368استان سینوپترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
370استان قره‌بوکترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
372استان زونگولداغترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
374استان بولیترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
376استان چانقریترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
378استان بارتینترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
380دوزجهترکیهوقت شرق اروپا23:13 جمعهUTC+02
صفحه 1بعدی