ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212ترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
216ترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
222استان اسکی‌شهرترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
224استان بورساترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
226استان یالواترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
228استان بیله‌جکترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
232استان ازمیرترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
236استان مانیساترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
242استان آنتالیاترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
246استان اسپارتاترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
248استان بوردورترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
252استان موغلهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
256استان آیدینترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
258استان دنیزلیترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
262استان قوجاایلیترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
264استان سقاریهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
266استان بالیکسیرترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصارترکیه146136وقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
274استان کوتاهیهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
276استان عشاقترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
282استان تکیرداغترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
284استان ادرنهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
286استان چناق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
288استان قرقلرایلیترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
312استان آنکاراترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
318استان قیریق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
322استان آداناترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
324مرسیناستان مرسینترکیه537842وقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
326استان ختایترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
328استان عثمانیهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
332استان قونیهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
338استان قرامانترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
342استان غازی‌عینتابترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
344استان قهرمان مرعشترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
346استان سیواسترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
348استان کیلیسترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
352استان قیصریهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
354استان یوزغادترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
356استان توقاتترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
358استان آماسیهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
362استان سامسونترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
364استان چورومترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
366استان قسطمونیترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
368استان سینوپترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
370استان قره‌بوکترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
372استان زونگولداغترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
374استان بولیترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
376استان چانقریترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
378استان بارتینترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
380دوزجهترکیهوقت شرق اروپا4:51 سه‌شنبهUTC+03
صفحه 1بعدی