ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212ترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
216ترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
222استان اسکی‌شهرترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
224استان بورساترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
226استان یالواترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
228استان بیله‌جکترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
232استان ازمیرترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
236استان مانیساترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
242استان آنتالیاترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
246استان اسپارتاترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
248استان بوردورترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
252استان موغلهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
256استان آیدینترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
258استان دنیزلیترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
262استان قوجاایلیترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
264استان سقاریهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
266استان بالیکسیرترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصارترکیه146136وقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
274استان کوتاهیهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
276استان عشاقترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
282استان تکیرداغترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
284استان ادرنهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
286استان چناق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
288استان قرقلرایلیترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
312استان آنکاراترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
318استان قیریق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
322استان آداناترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
324مرسیناستان مرسینترکیه537842وقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
326استان ختایترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
328استان عثمانیهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
332استان قونیهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
338استان قرامانترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
342استان غازی‌عینتابترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
344استان قهرمان مرعشترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
346استان سیواسترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
348استان کیلیسترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
352استان قیصریهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
354استان یوزغادترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
356استان توقاتترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
358استان آماسیهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
362استان سامسونترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
364استان چورومترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
366استان قسطمونیترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
368استان سینوپترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
370استان قره‌بوکترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
372استان زونگولداغترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
374استان بولیترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
376استان چانقریترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
378استان بارتینترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
380دوزجهترکیهوقت شرق اروپا2:23 پنجشنبهUTC+03
صفحه 1بعدی