ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212ترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
216ترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
222استان اسکی‌شهرترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
224استان بورساترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
226استان یالواترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
228استان بیله‌جکترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
232استان ازمیرترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
236استان مانیساترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
242استان آنتالیاترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
246استان اسپارتاترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
248استان بوردورترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
252استان موغلهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
256استان آیدینترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
258استان دنیزلیترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
262استان قوجاایلیترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
264استان سقاریهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
266استان بالیکسیرترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصارترکیه146136وقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
274استان کوتاهیهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
276استان عشاقترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
282استان تکیرداغترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
284استان ادرنهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
286استان چناق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
288استان قرقلرایلیترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
312استان آنکاراترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
318استان قیریق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
322استان آداناترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
324مرسیناستان مرسینترکیه537842وقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
326استان ختایترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
328استان عثمانیهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
332استان قونیهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
338استان قرامانترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
342استان غازی‌عینتابترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
344استان قهرمان مرعشترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
346استان سیواسترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
348استان کیلیسترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
352استان قیصریهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
354استان یوزغادترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
356استان توقاتترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
358استان آماسیهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
362استان سامسونترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
364استان چورومترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
366استان قسطمونیترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
368استان سینوپترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
370استان قره‌بوکترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
372استان زونگولداغترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
374استان بولیترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
376استان چانقریترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
378استان بارتینترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
380دوزجهترکیهوقت شرق اروپا7:07 دوشنبهUTC+03
صفحه 1بعدی