ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212ترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
216ترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
222استان اسکی‌شهرترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
224استان بورساترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
226استان یالواترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
228استان بیله‌جکترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
232استان ازمیرترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
236استان مانیساترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
242استان آنتالیاترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
246استان اسپارتاترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
248استان بوردورترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
252استان موغلهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
256استان آیدینترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
258استان دنیزلیترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
262استان قوجاایلیترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
264استان سقاریهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
266استان بالیکسیرترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصارترکیه146136وقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
274استان کوتاهیهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
276استان عشاقترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
282استان تکیرداغترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
284استان ادرنهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
286استان چناق‌قلعهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
288استان قرقلرایلیترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
312استان آنکاراترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
318استان قیریق‌قلعهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
322استان آداناترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
324مرسیناستان مرسینترکیه537842وقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
326استان ختایترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
328استان عثمانیهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
332استان قونیهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
338استان قرامانترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
342استان غازی‌عینتابترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
344استان قهرمان مرعشترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
346استان سیواسترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
348استان کیلیسترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
352استان قیصریهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
354استان یوزغادترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
356استان توقاتترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
358استان آماسیهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
362استان سامسونترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
364استان چورومترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
366استان قسطمونیترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
368استان سینوپترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
370استان قره‌بوکترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
372استان زونگولداغترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
374استان بولیترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
376استان چانقریترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
378استان بارتینترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
380دوزجهترکیهوقت ترکیه3:17 جمعهUTC+03
صفحه 1بعدی