ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212ترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
216ترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
222استان اسکی‌شهرترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
224استان بورساترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
226استان یالواترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
228استان بیله‌جکترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
232استان ازمیرترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
236استان مانیساترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
242استان آنتالیاترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
246استان اسپارتاترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
248استان بوردورترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
252استان موغلهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
256استان آیدینترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
258استان دنیزلیترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
262استان قوجاایلیترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
264استان سقاریهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
266استان بالیکسیرترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصارترکیه146136وقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
274استان کوتاهیهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
276استان عشاقترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
282استان تکیرداغترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
284استان ادرنهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
286استان چناق‌قلعهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
288استان قرقلرایلیترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
312استان آنکاراترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
318استان قیریق‌قلعهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
322استان آداناترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
324مرسیناستان مرسینترکیه537842وقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
326استان ختایترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
328استان عثمانیهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
332استان قونیهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
338استان قرامانترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
342استان غازی‌عینتابترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
344استان قهرمان مرعشترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
346استان سیواسترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
348استان کیلیسترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
352استان قیصریهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
354استان یوزغادترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
356استان توقاتترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
358استان آماسیهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
362استان سامسونترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
364استان چورومترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
366استان قسطمونیترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
368استان سینوپترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
370استان قره‌بوکترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
372استان زونگولداغترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
374استان بولیترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
376استان چانقریترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
378استان بارتینترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
380دوزجهترکیهوقت ترکیه9:03 یکشنبهUTC+02
صفحه 1بعدی