ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212ترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
216ترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
222استان اسکی‌شهرترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
224استان بورساترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
226استان یالواترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
228استان بیله‌جکترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
232استان ازمیرترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
236استان مانیساترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
242استان آنتالیاترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
246استان اسپارتاترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
248استان بوردورترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
252استان موغلهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
256استان آیدینترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
258استان دنیزلیترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
262استان قوجاایلیترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
264استان سقاریهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
266استان بالیکسیرترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصارترکیه146136وقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
274استان کوتاهیهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
276استان عشاقترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
282استان تکیرداغترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
284استان ادرنهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
286استان چناق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
288استان قرقلرایلیترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
312استان آنکاراترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
318استان قیریق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
322استان آداناترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
324مرسیناستان مرسینترکیه537842وقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
326استان ختایترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
328استان عثمانیهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
332استان قونیهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
338استان قرامانترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
342استان غازی‌عینتابترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
344استان قهرمان مرعشترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
346استان سیواسترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
348استان کیلیسترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
352استان قیصریهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
354استان یوزغادترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
356استان توقاتترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
358استان آماسیهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
362استان سامسونترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
364استان چورومترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
366استان قسطمونیترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
368استان سینوپترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
370استان قره‌بوکترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
372استان زونگولداغترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
374استان بولیترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
376استان چانقریترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
378استان بارتینترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
380دوزجهترکیهوقت شرق اروپا12:21 یکشنبهUTC+02
صفحه 1بعدی