ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212ترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
216ترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
222استان اسکی‌شهرترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
224استان بورساترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
226استان یالواترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
228استان بیله‌جکترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
232استان ازمیرترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
236استان مانیساترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
242استان آنتالیاترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
246استان اسپارتاترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
248استان بوردورترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
252استان موغلهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
256استان آیدینترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
258استان دنیزلیترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
262استان قوجاایلیترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
264استان سقاریهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
266استان بالیکسیرترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصارترکیه146136وقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
274استان کوتاهیهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
276استان عشاقترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
282استان تکیرداغترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
284استان ادرنهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
286استان چناق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
288استان قرقلرایلیترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
312استان آنکاراترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
318استان قیریق‌قلعهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
322استان آداناترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
324مرسیناستان مرسینترکیه537842وقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
326استان ختایترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
328استان عثمانیهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
332استان قونیهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
338استان قرامانترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
342استان غازی‌عینتابترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
344استان قهرمان مرعشترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
346استان سیواسترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
348استان کیلیسترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
352استان قیصریهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
354استان یوزغادترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
356استان توقاتترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
358استان آماسیهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
362استان سامسونترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
364استان چورومترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
366استان قسطمونیترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
368استان سینوپترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
370استان قره‌بوکترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
372استان زونگولداغترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
374استان بولیترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
376استان چانقریترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
378استان بارتینترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
380دوزجهترکیهوقت شرق اروپا20:47 جمعهUTC+03
صفحه 1بعدی