ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212ترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
216ترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
222استان اسکی‌شهرترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
224استان بورساترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
226استان یالواترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
228استان بیله‌جکترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
232استان ازمیرترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
236استان مانیساترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
242استان آنتالیاترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
246استان اسپارتاترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
248استان بوردورترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
252استان موغلهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
256استان آیدینترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
258استان دنیزلیترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
262استان قوجاایلیترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
264استان سقاریهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
266استان بالیکسیرترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصارترکیه146136وقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
274استان کوتاهیهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
276استان عشاقترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
282استان تکیرداغترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
284استان ادرنهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
286استان چناق‌قلعهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
288استان قرقلرایلیترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
312استان آنکاراترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
318استان قیریق‌قلعهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
322استان آداناترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
324مرسیناستان مرسینترکیه537842وقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
326استان ختایترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
328استان عثمانیهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
332استان قونیهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
338استان قرامانترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
342استان غازی‌عینتابترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
344استان قهرمان مرعشترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
346استان سیواسترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
348استان کیلیسترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
352استان قیصریهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
354استان یوزغادترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
356استان توقاتترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
358استان آماسیهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
362استان سامسونترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
364استان چورومترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
366استان قسطمونیترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
368استان سینوپترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
370استان قره‌بوکترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
372استان زونگولداغترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
374استان بولیترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
376استان چانقریترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
378استان بارتینترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
380دوزجهترکیهوقت ترکیه1:23 پنجشنبهUTC+03
صفحه 1بعدی