جمهوری کنگو | کد تلفن

کد تلفن در جمهوری کنگو

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در کنگو برازویل


پرجمعیت‌ترین شهرها در جمهوری کنگو


    پيش‌شماره كشور: +242

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1Equateur Telecom Congo (GSM)موبايلکنگو برازویلوقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
22 21کنگو برازویلوقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
22 22کنگو برازویلوقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
22 23کنگو برازویلوقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
22 24کنگو برازویلوقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
22 25MadingouRégion de la Bouenzaکنگو برازویل22760وقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
22 28برازاویلبرازاویلکنگو برازویل1.3 میلیونوقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
22 29Pointe-Noireپوینته نویرکنگو برازویل659084وقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
4Warid Congo (GSM)موبايلکنگو برازویلوقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
5Celtel-Congo (GSM)موبايلکنگو برازویلوقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
6MTN-Congo (GSM)موبايلکنگو برازویلوقت غرب افریقا23:18 چهارشنبهUTC+01
صفحه 1