کد تلفن در سری‌لانکا    پيش‌شماره كشور: +94

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
11کلمبواستان غربی، سری‌لانکاسری‌لانکا648034وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
21جافنااستان شمالی (سری‌لانکا)سری‌لانکا169102وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
23Mannarاستان شمالی (سری‌لانکا)سری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
24واوونیااستان شمالی (سری‌لانکا)سری‌لانکا60176وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
25Anuradhapuraاستان شمال مرکزی، سری‌لانکاسری‌لانکا60943وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
26Trincomaleeاستان شرقی (سری‌لانکا)سری‌لانکا108420وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
27Polonnaruwaاستان شمال مرکزی، سری‌لانکاسری‌لانکا13900وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
31Negomboاستان غربی، سری‌لانکاسری‌لانکا137223وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
32Chilawاستان شمال غربی، سری‌لانکاسری‌لانکا24712وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
33Gampahaاستان غربی، سری‌لانکاسری‌لانکا9350وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
34Kalutaraاستان غربی، سری‌لانکاسری‌لانکا38000وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
35Kegalleاستان ساباراگاموواسری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
36Avissawellaاستان غربی، سری‌لانکاسری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
37Kurunegalaاستان شمال غربی، سری‌لانکاسری‌لانکا28571وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
38Panaduraاستان غربی، سری‌لانکاسری‌لانکا33735وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
41Mataraاستان جنوبی (سری‌لانکا)سری‌لانکا76254وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
45Ratnapuraاستان ساباراگاموواسری‌لانکا47832وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
47هامبانتوتااستان جنوبی (سری‌لانکا)سری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
51Hattonاستان مرکزی (سری‌لانکا)سری‌لانکا15073وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
52Nuwara Eliyaاستان مرکزی (سری‌لانکا)سری‌لانکا25775وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
54Nawalapitiyaاستان مرکزی (سری‌لانکا)سری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
55بادولااستان یوواسری‌لانکا47587وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
57Bandarawelaاستان یوواسری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
63امپرااستان شرقی (سری‌لانکا)سری‌لانکا18348وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
65Batticaloaاستان شرقی (سری‌لانکا)سری‌لانکا86742وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
66Mataleاستان مرکزی (سری‌لانکا)سری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
67Kalmunaiاستان شرقی (سری‌لانکا)سری‌لانکا100171وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
71Mobitelموبايلسری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
72Etisalatموبايلسری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
75Airtelموبايلسری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
77Dialogموبايلسری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
78Hutchموبايلسری‌لانکاوقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
81کندی (سری‌لانکا)استان مرکزی (سری‌لانکا)سری‌لانکا111701وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
91گالی (شهر)استان جنوبی (سری‌لانکا)سری‌لانکا93118وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
97امبالانگودااستان جنوبی (سری‌لانکا)سری‌لانکا20133وقت سری‌لانکا3:43 پنجشنبهUTC+05:30
صفحه 1