سنگاپور | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در سنگاپور

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در سنگاپور


    پيش‌شماره كشور: +65

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1800Toll-Free Line Servicesویژهسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
1900Premium Serviceویژهسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
3VoIPموبايلسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
635سنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
644سنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
645آنگ مو کیوNorth East Community Development Regionسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
653سنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
673گیلانگسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
675Bukit Sembawang Estateسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
676سنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
677تمپینسسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
678تمپینسسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
8Mobile Phonesموبايلسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
800Toll-Free International Servicesویژهسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
9Mobile Phonesموبايلسنگاپوروقت سنگاپور15:02 یکشنبهUTC+08
صفحه 1