سنگاپور | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در سنگاپور

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در سنگاپور


    پيش‌شماره كشور: +65

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1800Toll-Free Line Servicesویژهسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
1900Premium Serviceویژهسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
3VoIPموبايلسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
635سنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
644سنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
645آنگ مو کیوNorth East Community Development Regionسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
653سنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
673گیلانگسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
675Bukit Sembawang Estateسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
676سنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
677تمپینسسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
678تمپینسسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
8Mobile Phonesموبايلسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
800Toll-Free International Servicesویژهسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
9Mobile Phonesموبايلسنگاپوروقت سنگاپور8:16 جمعهUTC+08
صفحه 1