سنگاپور | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در سنگاپور

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در سنگاپور


    پيش‌شماره كشور: +65

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1800Toll-Free Line Servicesویژهسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
1900Premium Serviceویژهسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
3VoIPموبايلسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
635سنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
644سنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
645آنگ مو کیوNorth East Community Development Regionسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
653سنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
673گیلانگسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
675Bukit Sembawang Estateسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
676سنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
677تمپینسسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
678تمپینسسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
8Mobile Phonesموبايلسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
800Toll-Free International Servicesویژهسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
9Mobile Phonesموبايلسنگاپوروقت سنگاپور6:09 پنجشنبهUTC+08
صفحه 1