عراق | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد عراق


کد تلفن در عراق

    پيش‌شماره كشور: +964

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1بغداداستان بغدادعراق7.2 میلیونوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
21تکریتاستان صلاح‌الدینعراق42477وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
23کوت، عراقاستان واسطعراق315162وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
24رمادیاستان انبارعراق274539وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
25بعقوبهاستان دیالهعراق152550وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
30حلهاستان بابلعراق289709وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
32کربلااستان کربلاعراق434450وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
33نجفاستان نجفعراق482576وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
36Al Başrah al Qadīmahاستان بصرهعراق2.0 میلیونوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
37As Samawahاستان مثنیعراق152890وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
40بصرهاستان بصرهعراق2.6 میلیونوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
42ناصریهاستان ذی‌قارعراق400249وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
43عمارهاستان میسانعراق323302وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
50کرکوکاستان کرکوکعراق601433وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
53سلیمانیهاستان سلیمانیهعراق723170وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
60موصلاستان نینواعراق1.7 میلیونوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
62دهوکاستان دهوکعراق284000وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
66اربیلاستان اربیلعراق932800وقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
73Korek Telecomموبايلعراقوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
74Itisalunaموبايلعراقوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
75Korek Telecomموبايلعراقوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
76Mobitelموبايلعراقوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
77AsiaCellموبايلعراقوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
78Zain Iraqموبايلعراقوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
79Zain Iraqموبايلعراقوقت عربستان0:13 شنبهUTC+03
صفحه 1