عراق | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد عراق


کد تلفن در عراق

    پيش‌شماره كشور: +964

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1بغداداستان بغدادعراق7.2 میلیونوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
21تکریتاستان صلاح‌الدینعراق42477وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
23کوت، عراقاستان واسطعراق315162وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
24رمادیاستان انبارعراق274539وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
25بعقوبهاستان دیالهعراق152550وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
30حلهاستان بابلعراق289709وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
32کربلااستان کربلاعراق434450وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
33نجفاستان نجفعراق482576وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
36Al Başrah al Qadīmahاستان بصرهعراق2.0 میلیونوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
37As Samawahاستان مثنیعراق152890وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
40بصرهاستان بصرهعراق2.6 میلیونوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
42ناصریهاستان ذی‌قارعراق400249وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
43عمارهاستان میسانعراق323302وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
50کرکوکاستان کرکوکعراق601433وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
53سلیمانیهاستان سلیمانیهعراق723170وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
60موصلاستان نینواعراق1.7 میلیونوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
62دهوکاستان دهوکعراق284000وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
66اربیلاستان اربیلعراق932800وقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
73Korek Telecomموبايلعراقوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
74Itisalunaموبايلعراقوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
75Korek Telecomموبايلعراقوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
76Mobitelموبايلعراقوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
77AsiaCellموبايلعراقوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
78Zain Iraqموبايلعراقوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
79Zain Iraqموبايلعراقوقت عربستان7:08 دوشنبهUTC+03
صفحه 1