عراق | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد عراق


کد تلفن در عراق

    پيش‌شماره كشور: +964

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1بغداداستان بغدادعراق7.2 میلیونوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
21تکریتاستان صلاح‌الدینعراق42477وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
23کوت، عراقاستان واسطعراق315162وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
24رمادیاستان انبارعراق274539وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
25بعقوبهاستان دیالهعراق152550وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
30حلهاستان بابلعراق289709وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
32کربلااستان کربلاعراق434450وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
33نجفاستان نجفعراق482576وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
36Al Başrah al Qadīmahاستان بصرهعراق2.0 میلیونوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
37As Samawahاستان مثنیعراق152890وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
40بصرهاستان بصرهعراق2.6 میلیونوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
42ناصریهاستان ذی‌قارعراق400249وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
43عمارهاستان میسانعراق323302وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
50کرکوکاستان کرکوکعراق601433وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
53سلیمانیهاستان سلیمانیهعراق723170وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
60موصلاستان نینواعراق1.7 میلیونوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
62دهوکاستان دهوکعراق284000وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
66اربیلاستان اربیلعراق932800وقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
73Korek Telecomموبايلعراقوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
74Itisalunaموبايلعراقوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
75Korek Telecomموبايلعراقوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
76Mobitelموبايلعراقوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
77AsiaCellموبايلعراقوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
78Zain Iraqموبايلعراقوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
79Zain Iraqموبايلعراقوقت عربستان13:20 یکشنبهUTC+03
صفحه 1