عراق | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد عراق


کد تلفن در عراق

    پيش‌شماره كشور: +964

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1بغداداستان بغدادعراق7.2 میلیونوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
21تکریتاستان صلاح‌الدینعراق42477وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
23کوت، عراقاستان واسطعراق315162وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
24رمادیاستان انبارعراق274539وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
25بعقوبهاستان دیالهعراق152550وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
30حلهاستان بابلعراق289709وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
32کربلااستان کربلاعراق434450وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
33نجفاستان نجفعراق482576وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
36Al Başrah al Qadīmahاستان بصرهعراق2.0 میلیونوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
37As Samawahاستان مثنیعراق152890وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
40بصرهاستان بصرهعراق2.6 میلیونوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
42ناصریهاستان ذی‌قارعراق400249وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
43عمارهاستان میسانعراق323302وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
50کرکوکاستان کرکوکعراق601433وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
53سلیمانیهاستان سلیمانیهعراق723170وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
60موصلاستان نینواعراق1.7 میلیونوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
62دهوکاستان دهوکعراق284000وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
66اربیلاستان اربیلعراق932800وقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
73Korek Telecomموبايلعراقوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
74Itisalunaموبايلعراقوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
75Korek Telecomموبايلعراقوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
76Mobitelموبايلعراقوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
77AsiaCellموبايلعراقوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
78Zain Iraqموبايلعراقوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
79Zain Iraqموبايلعراقوقت عربستان18:36 سه‌شنبهUTC+03
صفحه 1