فنلاند | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در فنلاند    پيش‌شماره كشور: +358

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
13Joensuuکارلیای شمالیفنلاند53388وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
14ییواسکیلافنلاند مرکزیفنلاند85026وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
15میکلیساوونیای جنوبیفنلاند46550وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
16فنلاندوقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
17کووپیوساوونیای شمالیفنلاند89104وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
18فنلاندوقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
19Porvooاوسیمافنلاند47192وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
2پوریساتاکونتافنلاند76772وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
3تامپرهپیرکانمافنلاند202687وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
4Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
457Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
5لاپرنتاکارلیای جنوبیفنلاند59276وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
50Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
500Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
6واسااوستروبوتنیافنلاند57014وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
8اولو، فنلانداوستروبوتنیای شمالیفنلاند128618وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
9هلسینکیاوسیمافنلاند558457وقت شرق اروپا1:14 پنجشنبهUTC+03
صفحه 1