فنلاند | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در فنلاند    پيش‌شماره كشور: +358

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
13Joensuuکارلیای شمالیفنلاند53388وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
14ییواسکیلافنلاند مرکزیفنلاند85026وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
15میکلیساوونیای جنوبیفنلاند46550وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
16فنلاندوقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
17کووپیوساوونیای شمالیفنلاند89104وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
18فنلاندوقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
19Porvooاوسیمافنلاند47192وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
2پوریساتاکونتافنلاند76772وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
3تامپرهپیرکانمافنلاند202687وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
4Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
457Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
5لاپرنتاکارلیای جنوبیفنلاند59276وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
50Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
500Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
6واسااوستروبوتنیافنلاند57014وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
8اولو، فنلانداوستروبوتنیای شمالیفنلاند128618وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
9هلسینکیاوسیمافنلاند558457وقت شرق اروپا2:16 جمعهUTC+02
صفحه 1