فنلاند | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در فنلاند    پيش‌شماره كشور: +358

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
13Joensuuکارلیای شمالیفنلاند53388وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
14ییواسکیلافنلاند مرکزیفنلاند85026وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
15میکلیساوونیای جنوبیفنلاند46550وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
16فنلاندوقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
17کووپیوساوونیای شمالیفنلاند89104وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
18فنلاندوقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
19Porvooاوسیمافنلاند47192وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
2پوریساتاکونتافنلاند76772وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
3تامپرهپیرکانمافنلاند202687وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
4Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
457Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
5لاپرنتاکارلیای جنوبیفنلاند59276وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
50Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
500Mobile Phonesموبايلفنلاندوقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
6واسااوستروبوتنیافنلاند57014وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
8اولو، فنلانداوستروبوتنیای شمالیفنلاند128618وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
9هلسینکیاوسیمافنلاند558457وقت شرق اروپا9:02 یکشنبهUTC+02
صفحه 1