کد تلفن در قرقیزستان    پيش‌شماره كشور: +996

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
312بیشککبیشککقرقیزستان900000وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3131Belovodskoyeاستان چویقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3132قند، قرقیزستاناستان چویقرقیزستان20181وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3133قره‌بالتهاستان چویقرقیزستان62796وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3134Sokulukاستان چویقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3135کمین، قرقیزستاناستان چویقرقیزستان10295وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3137قایندیاستان چویقرقیزستان10616وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3138تخماق (شهر)استان چویقرقیزستان63047وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3139Lebedinovkaاستان چویقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3147Lebedinovkaاستان چویقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
315بیشککبیشککقرقیزستان900000وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3161Belovodskoyeاستان چویقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3162قند، قرقیزستاناستان چویقرقیزستان20181وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3163قره‌بالتهاستان چویقرقیزستان62796وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3164Sokulukاستان چویقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3165کمین، قرقیزستاناستان چویقرقیزستان10295وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3166Lebedinovkaاستان چویقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3167قایندیاستان چویقرقیزستان10616وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3168تخماق (شهر)استان چویقرقیزستان63047وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3222اوشاستان اوشقرقیزستان200000وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3230قرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3231Aravanاستان اوشقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3232Kara Suuاستان اوشقرقیزستان17800وقت ازبکستان12:04 یکشنبهUTC+05
3233اوزکنداستان اوشقرقیزستان40360وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3234گولچو، قرقیزستاناستان اوشقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3237Daroot-Korgonاستان اوشقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3239Kara-Kuljaاستان اوشقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3260اوشاستان اوشقرقیزستان200000وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
32602اوشاستان اوشقرقیزستان200000وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3261Aravanاستان اوشقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3262گولچو، قرقیزستاناستان اوشقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3263Daroot-Korgonاستان اوشقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3264Kara-Kuljaاستان اوشقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3265Kara-Suuاستان نارینقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3266اوزکنداستان اوشقرقیزستان40360وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3267قرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3422تراز، قرقیزستاناستان ترازقرقیزستان35172وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3456Kyzyl-Adyrاستان ترازقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3457قرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3458قرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3459Pokrovkaاستان ترازقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3460تراز، قرقیزستاناستان ترازقرقیزستان35172وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
34602تراز، قرقیزستاناستان ترازقرقیزستان35172وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3461Kyzyl-Adyrاستان ترازقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3462قرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3463قرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3464Pokrovkaاستان ترازقرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3522نارین، قرقیزستاناستان نارینقرقیزستان52300وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3534آت-باشیاستان نارینقرقیزستان15226وقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
3535قرقیزستانوقت قرقیزستان13:04 یکشنبهUTC+06
صفحه 1بعدی