مولداوی | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در مولداوی    پيش‌شماره كشور: +373

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
210GrigoriopolTeleneştiمولدووا9456وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
215DubăsariTeleneştiمولدووا23254وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
216CamencaTeleneştiمولدووا11072وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
219DnestrovscTeleneştiمولدووا10426وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
22کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
230SorocaRaionul Sorocaمولدووا27423وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
231بالتیبالتیمولدووا125000وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
235OrheiOrheiمولدووا24918وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
236UngheniRaionul Ungheniمولدووا34422وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
237StraşeniRaionul Străşeniمولدووا19225وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
241CimişliaCimişliaمولدووا12464وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
242Ştefan VodăRaionul Ştefan Vodăمولدووا7700وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
243CăuşeniRaionul Căuşeniمولدووا21690وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
244CălăraşiRaionul Călăraşiمولدووا14066وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
246EdineţRaionul Edineţمولدووا22872وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
247BriceniDonduşeniمولدووا14132وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
248CriuleniCriuleniمولدووا6932وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
249GlodeniGlodeniمولدووا10146وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
250FloreştiFloreştiمولدووا16759وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
251DonduşeniDonduşeniمولدووا9435وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
252DrochiaRaionul Drochiaمولدووا16080وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
254RezinaRezinaمولدووا9806وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
256RîşcaniRîşcaniمولدووا12893وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
258TeleneştiTeleneştiمولدووا6633وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
259FăleştiFăleştiمولدووا14377وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
262SîngereiSîngereiمولدووا14600وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
263LeovaRaionul Leovaمولدووا14301وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
264NisporeniNisporeniمولدووا11718وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
265Anenii NoiAnenii Noiمولدووا8250وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
268IaloveniLaloveniمولدووا14915وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
269HînceştiHînceştiمولدووا16900وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
271Ocniţaترانس‌نیستریامولدوواوقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
272ŞoldăneştiŞoldăneştiمولدووا6160وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
273CantemirCantemirمولدووا3829وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
277CăinariRaionul Căuşeniمولدوواوقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
291Ceadîr-Lungaگاگائوزیامولدووا22700وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
293Vulcăneştiگاگائوزیامولدووا14352وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
294TaracliaTaracliaمولدووا13512وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
297BasarabeascaBasarabeascaمولدووا10809وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
298Comratگاگائوزیامولدووا22911وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
299CahulRaionul Cahulمولدووا34492وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
533تیراسپلترانس‌نیستریامولدووا157000وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
552BenderMunicipiul Benderمولدووا110175وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
555Rîbniţaترانس‌نیستریامولدووا55455وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
557Sloboziaترانس‌نیستریامولدووا15356وقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
6Mobile Phonesموبايلمولدوواوقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
7Mobile Phonesموبايلمولدوواوقت شرق اروپا1:20 پنجشنبهUTC+03
صفحه 1