مولداوی | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در مولداوی    پيش‌شماره كشور: +373

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
210GrigoriopolTeleneştiمولدووا9456وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
215DubăsariTeleneştiمولدووا23254وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
216CamencaTeleneştiمولدووا11072وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
219DnestrovscTeleneştiمولدووا10426وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
22کیشیناوکیشیناومولدووا635994وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
230SorocaRaionul Sorocaمولدووا27423وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
231بالتیبالتیمولدووا125000وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
235OrheiOrheiمولدووا24918وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
236UngheniRaionul Ungheniمولدووا34422وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
237StraşeniRaionul Străşeniمولدووا19225وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
241CimişliaCimişliaمولدووا12464وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
242Ştefan VodăRaionul Ştefan Vodăمولدووا7700وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
243CăuşeniRaionul Căuşeniمولدووا21690وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
244CălăraşiRaionul Călăraşiمولدووا14066وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
246EdineţRaionul Edineţمولدووا22872وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
247BriceniDonduşeniمولدووا14132وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
248CriuleniCriuleniمولدووا6932وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
249GlodeniGlodeniمولدووا10146وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
250FloreştiFloreştiمولدووا16759وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
251DonduşeniDonduşeniمولدووا9435وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
252DrochiaRaionul Drochiaمولدووا16080وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
254RezinaRezinaمولدووا9806وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
256RîşcaniRîşcaniمولدووا12893وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
258TeleneştiTeleneştiمولدووا6633وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
259FăleştiFăleştiمولدووا14377وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
262SîngereiSîngereiمولدووا14600وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
263LeovaRaionul Leovaمولدووا14301وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
264NisporeniNisporeniمولدووا11718وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
265Anenii NoiAnenii Noiمولدووا8250وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
268IaloveniLaloveniمولدووا14915وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
269HînceştiHînceştiمولدووا16900وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
271Ocniţaترانس‌نیستریامولدوواوقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
272ŞoldăneştiŞoldăneştiمولدووا6160وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
273CantemirCantemirمولدووا3829وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
277CăinariRaionul Căuşeniمولدوواوقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
291Ceadîr-Lungaگاگائوزیامولدووا22700وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
293Vulcăneştiگاگائوزیامولدووا14352وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
294TaracliaTaracliaمولدووا13512وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
297BasarabeascaBasarabeascaمولدووا10809وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
298Comratگاگائوزیامولدووا22911وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
299CahulRaionul Cahulمولدووا34492وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
533تیراسپلترانس‌نیستریامولدووا157000وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
552BenderMunicipiul Benderمولدووا110175وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
555Rîbniţaترانس‌نیستریامولدووا55455وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
557Sloboziaترانس‌نیستریامولدووا15356وقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
6Mobile Phonesموبايلمولدوواوقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
7Mobile Phonesموبايلمولدوواوقت شرق اروپا2:17 جمعهUTC+02
صفحه 1