مکزیک | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در مکزیک    پيش‌شماره كشور: +52

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
346وراکروسمکزیکوقت مرکز امریکا17:30 چهارشنبهUTC-05
458اوآخاکامکزیکوقت مرکز امریکا17:30 چهارشنبهUTC-05
467ایالت ایدالگومکزیکوقت مرکز امریکا17:30 چهارشنبهUTC-05
478چی‌واوامکزیکوقت مرکز امریکا17:30 چهارشنبهUTC-05
499وراکروسمکزیکوقت مرکز امریکا17:30 چهارشنبهUTC-05
525مکزیکو سیتیمکزیکوقت مرکز امریکا17:30 چهارشنبهUTC-05
789هویوتلا د ریسایالت ایدالگومکزیک40015وقت مرکز امریکا17:30 چهارشنبهUTC-05
999چی‌واوامکزیکوقت مرکز امریکا17:30 چهارشنبهUTC-05
صفحه 1