ونزوئلا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در ونزوئلا    پيش‌شماره كشور: +58

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212کاراکاسDistrito Capitalونزوئلا3.0 میلیونوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
232Los Tequesایالت میرانداونزوئلا140617وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
234ایالت میرانداونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
235Estado Guáricoونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
236Guatireایالت میرانداونزوئلا191903وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
237Dependencias Federalesونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
238Estado Guáricoونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
239Santa Teresaایالت میرانداونزوئلا278890وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
241والنسیا، ونزوئلاEstado Caraboboونزوئلا1.4 میلیونوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
242Puerto CabelloEstado Caraboboونزوئلا174000وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
243Maracayایالت آراگوآونزوئلا1.8 میلیونوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
244ترمروایالت آراگوآونزوئلا344700وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
245والنسیا، ونزوئلاEstado Caraboboونزوئلا1.4 میلیونوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
246CalabozoEstado Guáricoونزوئلا117132وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
247Estado Guáricoونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
248ونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
249Estado Caraboboونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
251Barquisimetoایالت لاراونزوئلا809490وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
252ایالت لاراونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
253Estado Yaracuyونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
254Estado Yaracuyونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
255اکاریگواایالت پورتوگساونزوئلا143704وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
256ایالت پورتوگساونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
257ایالت پورتوگساونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
258Estado Cojedesونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
259Puerto CabelloEstado Caraboboونزوئلا174000وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
260Binational - Colombiaویژهونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
261ماراکایبوسولیاونزوئلا2.2 میلیونوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
262سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
263سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
264Cabimasسولیاونزوئلا200818وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
265سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
266سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
267سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
268Coroفالکونونزوئلا195227وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
269Punto Fijoفالکونونزوئلا131784وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
270Binational - Colombiaویژهونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
271تروخیو، تروخیوایالت تروخیوونزوئلا38110وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
272Guanareایالت پورتوگساونزوئلا112286وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
273ایالت باریناسونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
274مریدا (ونزوئلا)Estado Méridaونزوئلا300000وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
275سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
276San Cristóbalایالت تاچیراونزوئلا246583وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
277ایالت تاچیراونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
278ایالت باریناسونزوئلاوقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
279Cabimasسولیاونزوئلا200818وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
281بارسلونا، ونزوئلاایالت آنسوآتگیونزوئلا424795وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
282اناکوایالت آنسوآتگیونزوئلا117596وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
283El Tigreایالت آنسوآتگیونزوئلا150999وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
285سیوداد بولیوارایالت بولیوارونزوئلا338000وقت ونزوئلا18:21 چهارشنبهUTC-04
صفحه 1بعدی