ونزوئلا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در ونزوئلا    پيش‌شماره كشور: +58

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212کاراکاسDistrito Capitalونزوئلا3.0 میلیونوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
232Los Tequesایالت میرانداونزوئلا140617وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
234ایالت میرانداونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
235Estado Guáricoونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
236Guatireایالت میرانداونزوئلا191903وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
237Dependencias Federalesونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
238Estado Guáricoونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
239Santa Teresaایالت میرانداونزوئلا278890وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
241والنسیا، ونزوئلاEstado Caraboboونزوئلا1.4 میلیونوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
242Puerto CabelloEstado Caraboboونزوئلا174000وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
243Maracayایالت آراگوآونزوئلا1.8 میلیونوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
244ترمروایالت آراگوآونزوئلا344700وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
245والنسیا، ونزوئلاEstado Caraboboونزوئلا1.4 میلیونوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
246CalabozoEstado Guáricoونزوئلا117132وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
247Estado Guáricoونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
248ونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
249Estado Caraboboونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
251Barquisimetoایالت لاراونزوئلا809490وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
252ایالت لاراونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
253Estado Yaracuyونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
254Estado Yaracuyونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
255اکاریگواایالت پورتوگساونزوئلا143704وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
256ایالت پورتوگساونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
257ایالت پورتوگساونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
258Estado Cojedesونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
259Puerto CabelloEstado Caraboboونزوئلا174000وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
260Binational - Colombiaویژهونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
261ماراکایبوسولیاونزوئلا2.2 میلیونوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
262سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
263سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
264Cabimasسولیاونزوئلا200818وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
265سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
266سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
267سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
268Coroفالکونونزوئلا195227وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
269Punto Fijoفالکونونزوئلا131784وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
270Binational - Colombiaویژهونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
271تروخیو، تروخیوایالت تروخیوونزوئلا38110وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
272Guanareایالت پورتوگساونزوئلا112286وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
273ایالت باریناسونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
274مریدا (ونزوئلا)Estado Méridaونزوئلا300000وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
275سولیاونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
276San Cristóbalایالت تاچیراونزوئلا246583وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
277ایالت تاچیراونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
278ایالت باریناسونزوئلاوقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
279Cabimasسولیاونزوئلا200818وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
281بارسلونا، ونزوئلاایالت آنسوآتگیونزوئلا424795وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
282اناکوایالت آنسوآتگیونزوئلا117596وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
283El Tigreایالت آنسوآتگیونزوئلا150999وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
285سیوداد بولیوارایالت بولیوارونزوئلا338000وقت ونزوئلا2:33 یکشنبهUTC-04:30
صفحه 1بعدی