پورتوریکو | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در پورتوریکو

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در پورتو ریکو


پرجمعیت‌ترین شهرها در پورتوریکو


    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
787ComeríoComerío Municipioپورتو ریکو4649وقت آتلانتیک20:17 پنجشنبهUTC-04
939ComeríoComerío Municipioپورتو ریکو4649وقت آتلانتیک20:17 پنجشنبهUTC-04
صفحه 1