چاد | کد تلفن

کد تلفن در چاد

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در چاد


    پيش‌شماره كشور: +235

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
2250Guera Regionچادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
2251چادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
2252چادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
2253چادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
2254چادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
2268Ouaddai Regionچادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
2269Tandjile Regionچادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
63Zainموبايلچادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
66Zainموبايلچادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
95Millicomموبايلچادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
99Millicomموبايلچادوقت غرب افریقا8:03 یکشنبهUTC+01
صفحه 1