چاد | کد تلفن

کد تلفن در چاد

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در چاد


    پيش‌شماره كشور: +235

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
2250Guera Regionچادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
2251چادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
2252چادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
2253چادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
2254چادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
2268Ouaddai Regionچادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
2269Tandjile Regionچادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
63Zainموبايلچادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
66Zainموبايلچادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
95Millicomموبايلچادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
99Millicomموبايلچادوقت غرب افریقا1:16 جمعهUTC+01
صفحه 1