کانادا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد کاناداکد تلفن در کانادا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
204وینیپگمنیتباکانادا632063وقت مرکز امریکا13:35 سه‌شنبهUTC-05
226کاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
236کاناداوقت غرب امریکا11:35 سه‌شنبهUTC-07
249کاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
250ویکتوریا، بریتیش کلمبیابریتیش کلمبیاکانادا289625وقت غرب امریکا11:35 سه‌شنبهUTC-07
257کانادا
263کانادا
273کانادا
289کاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
306رجایناساسکاچوانکانادا176183وقت مرکز امریکا12:35 سه‌شنبهUTC-06
343کانادا
354کانادا
365کاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
367کانادا
368کانادا
382کانادا
387کانادا
403کلگریآلبرتاکانادا1.0 میلیونوقت کوهستانی امریکا12:35 سه‌شنبهUTC-06
416تورنتوانتاریوکانادا2.6 میلیونوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
418کبک (شهر)استان کبککانادا528595وقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
428کانادا
431کانادا
437کاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
438کاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
450استان کبککاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
460کانادا
468کانادا
474کانادا
487کانادا
506نیوبرانزویککاناداوقت آتلانتیک15:35 سه‌شنبهUTC-03
514مونترآلاستان کبککانادا1.6 میلیونوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
519انتاریوکاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
537کانادا
548کانادا
568کانادا
579کاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
581کانادا
584کانادا
587کاناداوقت کوهستانی امریکا12:35 سه‌شنبهUTC-06
600کانادا
604ونکووربریتیش کلمبیاکانادا600000وقت غرب امریکا11:35 سه‌شنبهUTC-07
613اتاواانتاریوکانادا812129وقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
639کاناداوقت مرکز امریکا13:35 سه‌شنبهUTC-05
647کانادا
672کانادا
683کانادا
705انتاریوکاناداوقت شرق امریکا14:35 سه‌شنبهUTC-04
709سنت جونز، نیوفاندلند و لابرادورنیوفاندلند و لابرادورکانادا99182وقت نیوفاندلند16:05 سه‌شنبهUTC-02:30
742کانادا
753کانادا
صفحه 1بعدی