کانادا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد کاناداکد تلفن در کانادا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
204وینیپگمنیتباکانادا632063وقت مرکز امریکا12:55 شنبهUTC-05
226کاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
236کاناداوقت غرب امریکا10:55 شنبهUTC-07
249کاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
250ویکتوریا، بریتیش کلمبیابریتیش کلمبیاکانادا289625وقت غرب امریکا10:55 شنبهUTC-07
257کانادا
263کانادا
273کانادا
289کاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
306رجایناساسکاچوانکانادا176183وقت مرکز امریکا11:55 شنبهUTC-06
343کانادا
354کانادا
365کاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
367کانادا
368کانادا
382کانادا
387کانادا
403کلگریآلبرتاکانادا1.0 میلیونوقت کوهستانی امریکا11:55 شنبهUTC-06
416تورنتوانتاریوکانادا2.6 میلیونوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
418کبک (شهر)استان کبککانادا528595وقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
428کانادا
431کانادا
437کاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
438کاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
450استان کبککاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
460کانادا
468کانادا
474کانادا
487کانادا
506نیوبرانزویککاناداوقت آتلانتیک14:55 شنبهUTC-03
514مونترآلاستان کبککانادا1.6 میلیونوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
519انتاریوکاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
537کانادا
548کانادا
568کانادا
579کاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
581کانادا
584کانادا
587کاناداوقت کوهستانی امریکا11:55 شنبهUTC-06
600کانادا
604ونکووربریتیش کلمبیاکانادا600000وقت غرب امریکا10:55 شنبهUTC-07
613اتاواانتاریوکانادا812129وقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
639کاناداوقت مرکز امریکا12:55 شنبهUTC-05
647کانادا
672کانادا
683کانادا
705انتاریوکاناداوقت شرق امریکا13:55 شنبهUTC-04
709سنت جونز، نیوفاندلند و لابرادورنیوفاندلند و لابرادورکانادا99182وقت نیوفاندلند15:25 شنبهUTC-02:30
742کانادا
753کانادا
صفحه 1بعدی